Obchodní podmínky

obchodní společnosti

ALARM ABSOLON, spol. s r.o.

se sídlem Březinova 9, Praha 8

identifikační číslo: 44796391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C , vložka 6075

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.absolon.cz

 

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “ nebo „VOP“) obchodní společnosti ALARM ABSOLON, spol. s r.o., se sídlem Březinova 9, Praha 8, IČ: 44796391, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6075 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.absolon.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.absolon.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 

1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 
1.4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 
1.5. Podnikatelem ke kupující, který není spotřebitel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
1.6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 
1.7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
1.8. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

 

1.9. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.10. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

1.11. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

1.12. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.13. Prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy informuje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak
 5. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 6. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího;
 7. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající upozorňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 8. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 9. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 10. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u jednatele prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

1.14. Formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden ZDE

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. KUPNÍ SMLOUVA
 

3.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

3.2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

 

3.3. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

 

3.4. Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Na vyžádání bude zákazníkům zaslána v elektronické podobě.

 

3.5. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zbožíi.

 

3.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

 

3.10. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.12. Kupní smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím na webovém rozhraní obchodu dle odst. 3.10. tohoto článku.

 

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.14. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že zboží/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

3.15. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k zboží, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

3.16. Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k zboží/licenci v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

3.17. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá zboží kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu zboží předá dopravce.

 

3.18. Předáním zboží dopravci dle předchozího odstavce, dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. V případě osobního odběru zboží přechází nebezpečí škody na zboží jeho převzetím kupujícím, případně umožněním kupujícímu se zbožím nakládat.

 

3.19. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

3.20. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabalena, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

 

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 

4.1. Zboží je možné převzít osobně v sídle prodávajícího, nebo v kterékoliv z jeho provozoven uvedených na webových stránkách. V případě osobního převzetí může zboží převzít pouze kupující nebo jím zmocněná osoba. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

4.2. Zboží je též možné doručit přepravní službou nabízenou prodávajícím. Cena za dopravu přepravní službou se řídí pravidly a ceníkem konkrétní přepravní služby zvolené zákazníkem, platnými v den odeslání zboží. V případě, že je domluven na základě požadavku kupujícího zcela jiný způsob dopravy, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4.3. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání nebo se v konkrétním případě nedohodne prodávající se zákazníkem jinak.

 

4.4. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

 

4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

4.6. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající kupujícího upozorňuje, že je oprávněn poté, co kupujícímu e-mailem poskytne přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění, na opětovný prodej a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Výtěžek z prodeje, po započtení nákladů prodávajícího dle předchozí věty, bude prodávajícím poukázán kupujícímu na bankovní účet, z něhož byla uhrazena kupní cena. V případě hrazení kupní ceny v hotovosti, bude kupující emailem a telefonicky vyrozuměn o možnosti převzetí výtěžku prodeje.

 

4.7. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží a dosud nedošlo k úhradě kupní ceny, prodávající kupujícího upozorňuje, že je oprávněn poté, co kupujícímu e-mailem poskytne přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Úhradu nákladů na uskladnění, na opětovný prodej a nákladů marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím.

 

4.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zboží (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

4.9. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na absolon@absolon.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat poštou prodávajícímu.

 

4.10. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno ve shodě s kupní smlouvou, zásilka byla úplná a neporušená. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a z těchto důvodů reklamaci zboží odmítnout.

 

4.11. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, eventuálně později, v případě technického problému na straně prodávajícího nebo dohody stran.

 

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího uvedených na internetových stránkách www.absolon.cz,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře zaslané kupujícímu;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě, že není individuálně domluveno jinak.

 

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.11 těchto VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 

6.1. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

 

6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

6.3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství (odst. 3.18. VOP).

 

6.4. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží, nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

 

6.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly (množství, jakost, provedení), případně, v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží byla vadná již při převzetí.

 

6.7. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u zboží prodávanému za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.8. Kupující - podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

6.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

6.10. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

6.11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou zboží,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

6.12. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

6.13. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 

6.14. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

6.15. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

6.16. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

 

6.17. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

6.18. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo pro větší počet vad (nejméně tři vady současně).

 

6.19. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

 

6.20. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

6.21. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, ztrácí právo odstoupit od smlouvy a soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

 

6.22. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

 

6.23. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li být koupené zboží uvedeno do provozu prodávajícím, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu. Ustanovení § 2115 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), se neužije.

 

6.24. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

 

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 

7.1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

7.2. Odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Formulář ke stažení zde

 

7.3. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

 

7.4. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

7.5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

 

7.6. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud kupující písemně nesdělí prodávajícímu jiný jím preferovaný způsob vrácení peněžních prostředků.

 

7.7. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

7.8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím jako dárcem a kupujícím jako obdarovaným uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

7.9. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující - spotřebitel.

 

 

 

8. REKLAMACE

Reklamační protokol ke stažení ZDE

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

8.2. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy (odst. 6.13.).

 

8.3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

8.4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

 

8.5. Reklamaci kupujícího - spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující - spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

 

8.6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující - spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

8.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

 

8.8. Prodávající informuje o vyřízení reklamace kupujícího mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

 


9.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

9.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 

10.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

10.2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

10.3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

 

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením dle odst. 10.3. VOP.

 

 

11. DORUČOVÁNÍ
 

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

11.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

12. POUKÁZKY
 

12.1. Principy
Tyto Všeobecné podmínky a principy („Podmínky“) upravují podmínky použití poukázek provozovaných společností ALARM ABSOLON, spol. s r.o., se sídlem Březinova 9, 186 00, Praha 8, IČO: 44796391, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 6075 (dále jen „Absolon“). Poukázky jsou určeny zákazníkům společnosti Absolon.

Pokud zákazník při nákupech na pobočkách Absolon obdrží poukázku (viz Poukázky), tak ji může při následujícím nákupu použít na nákup libovolného zboží, které je distribuováno firmou Absolon.

12.2. Poukázky
Na poukázkách je přesně definováno, jakým způsobem byly získány a jak dlouhou mají platnost. Poukázku můžete obdržet např. při odběru zboží, na akci pořádané firmou Absolon, po osobní schůzce se zástupci firmy Absolon. Poukázka není nárokovatelná ze strany zákazníka. Základní body týkající se přidělení poukázek, možnosti čerpání, jejich omezení a reklamační postup jsou uvedeny v následujících bodech:

a. Poukázky a jejich čerpání
Poukázka platí na libovolné zboží distribuované firmou Absolon. Při předložení poukázky Vám obsluha odečte její nominální cenu z ceny Vámi objednaného zboží. Při online objednávce zadejte identifikační číslo poukázky do poznámky a cena Vám na základě této informace bude dodatečně snížena.


b. Omezení poukázek
Poukázky mají následující omezení:

· Každá poukázka má omezenou platnost
· Aby byla poukázka platná, tak na ní musí být vyplněný:
o Identifikační kód
o Datum platnosti (validace) poukazu
o Podpis a razítko firmy Absolon
· Poukázky a ani jejich část se nedá proměnit za peníze

Minimální hodnota objednávky:
Minimální hodnota objednávky musí být 10x vyšší než hodnota poukázky

poukázka v hodnotě 100 Kč - min.hodnota objednávky 1 000 Kč bez DPH
poukázka v hodnotě 300 Kč - min.hodnota objednávky 3 000 Kč bez DPH
poukázka v hodnotě 500 Kč - min.hodnota objednávky 5 000 Kč bez DPH
poukázka v hodnotě 1 000 Kč - min.hodnota objednávky 10 000 Kč bez DPH

12.3. Reklamace a námitky
Veškeré případné reklamace týkající se poukázek (nominální hodnota, nevyplněné údaje apod.) musí být uplatněny ihned při nákupu, ke kterému se vydání té konkrétní poukázky vztahuje. Na pozdější reklamace, týkající se poukázek, nebude brán zřetel.

12.4. Dodatek k pravidlům
Firma Absolon si vymezuje právo na změny pravidel, typů, čerpání poukázek i případných omezení a to bez udání důvodu. Zároveň může vydat i jiný typ poukázky, který není výše uvedený a na který se mohou vztahovat jiné podmínky, které budou uvedeny přímo na daném poukazu. Veškeré změny, které by byly případně provedeny, neovlivní platnost, nominální hodnotu a ani způsob použití již vydaných poukázek.
 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Ostatní v těchto obchodních podmínkách neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy souvisejícími. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

13.3. Bylo-li by některé ustanovení těchto obchodních podmínek považováno za neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.4. Změny těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.1.2015 a jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených prodávajícím od tohoto data.

 

 

© 1989 - 2024 ALARM ABSOLON, spol. s.r.o. Zobrazit plnou verzi

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.